Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKONTO BŪVE” (turpmāk tekstā – Uzņēmums), Reģistrācijas Nr.: 40003248848, juridiskā adrese: Emila Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010. Kontaktinformācija: Tālruņa Nr. +371 67096125, e-pasta adrese: sb@skontobuve.lv.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Uzņēmums iegūst apmeklētāju, klientu, sadarbības partneru, piegādātāju, kā arī to kontaktpersonu personas datus, par apstrādes tiesisko pamatu, par personas datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par tiesībām un pienākumiem. Uzņēmuma Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (datu subjektu), kuras personas datus apstrādā Uzņēmums un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati Uzņēmumam ir iesniegti.

Apstrādājot personas datus, Uzņēmums ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Līguma noslēgšanai un izpildei

Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus Uzņēmuma komercdarbības ietvaros mums var būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja personas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, konta numurs)

Līguma noslēgšanas un izpildes gaitā mēs apstrādājam arī cita veida informāciju, ko mums sniedzis klients, sadarbības partneris vai piegādātājs (piemēram, jebkāda līgumā ietvertā informācija vai pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija par pieredzi, veiktajiem darbiem un izpildītajiem pasūtījumiem)

Šī personas datu apstrādes mērķa ietvaros mums ir nepieciešams apstrādāt arī klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersonu datus: personas datus (piemēram, vārds, uzvārds, noteiktos gadījumos arī – personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, darba vietas adrese).

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus.

Šo iepriekšminēto datu apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts); juridiska pienākuma izpildei (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – piemēram, likuma “Par grāmatvedību” prasību izpildei; pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai Uzņēmuma būvobjektos.

Mēs kā galvenais būvdarbu veicējs būvlaukumos nodrošinām kontroles režīmu. Kontroles režīma nodrošināšanai nodarbinātajiem mēs izsniedzam nodarbinātā apliecību (vārds, uzvārds, personas kods vai darba atļaujas numurs, darba līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru, atsevišķu būvdarbu veicēja nosaukums, nodarbinātā fotogrāfija), bet citām personām, kas apmeklē būvlaukumu apmeklētāju apliecību (vārds, uzvārds), kā arī datus par apmeklējumu – apmeklējuma datums un laiks. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Drošības un īpašuma aizsardzības nolūka ietvaros mēs pēc savas iniciatīvas vai būvobjekta Pasūtītāja uzdevumā varam veikt arī būvlaukumu videonovērošanu par ko datu subjekts tiks informēts pirms iekļūšanas videonovērošanas zonā. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Uzņēmuma vai trešo personu īpašuma aizsardzību, kā arī nelaimes gadījumu būvlaukumā novēršana un izmeklēšana. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana (Regulas 6.panta 1. punkta f) apakšpunkts), personai vitāli svarīgu interešu aizsardzība (Regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Darba laika kontroles nodrošināšanai būvlaukumos

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 113.panta prasībām, Uzņēmums izpilda juridisko pienākumu - katrā likuma prasībām atbilstošā būvlaukumā tiek nodrošināta elektronisko darba laika uzskaites sistēma (EDLUS) kurā tiek reģistrēti un uzkrāti dati ne tikai par būvlaukumā nodarbinātu personu (vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads vai vīzas vai uzturēšanās atļaujas numurs, kas apliecina, ka ārvalstniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību), amats, darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja darba devējs ir fiziskā persona), darba devējam piešķirtais Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja darba devējs ir fiziskā persona), vai cits identifikācijas numurs (ja darba devējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona), būvatļaujas numurs vai nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja nav izsniegta), laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to, summārais laiks), bet arī tiek reģistrētu un uzkrāti dati par par personu, kas uzturas būvlaukumā un nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā (vārds un uzvārds, personas kods; ja personai nav personas koda — dzimšanas datums, mēnesis un gads, laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to, atrašanās laiks būvlaukumā, kas atspoguļots kā diennakts summārais laiks). Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

 Darba drošībai un veselības aizsardzībai

Šī mērķa ietvaros, lai izpildītu Uzņēmuma juridisko pienākumu ir nodrošināt apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos tām personām, kas Uzņēmuma atbildībā esošajā būvlaukuma teritorijā veiks noteiktus darbus vai apmeklēs būvlaukumu, kā arī dokumentēt šādas apmācības veikšanu. Lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības darba drošības jomā, mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus – apmeklētāja (pakalpojumu sniedzēja pārstāvja vai nodarbinātā, kurš veiks darbus Uzņēmuma teritorijā) vārds, uzvārds, personas kods vai tikai dzimšanas datums, amats, profesija, informācija par to, kad un kādu apmācību vai instruktāžu izgājis, paraksts. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Uzņēmuma mārketinga aktivitātēm

Šī mērķa ietvaros Uzņēmums organizē būvniecības objektu nodošanas pasākumus. Pasākumu gaita var tikt fotografēta un/vai filmēta un iegūtie fotoattēli un/vai videomateriāli var tikt publicēti Uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīklos, par ko pasākuma apmeklētāji tiek informētas pirms attiecīgā pasākuma Iegūtie materiāli var saturēt šādus personas datus: klientu un kontaktpersonu attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Uzņēmuma leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Noteikta veida personas datu iegūšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, kā arī lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādītajiem nolūkiem, datu nesniegšana var apdraudēt līguma slēgšanu un izpildi, kā arī no darījuma attiecībām izrietošo juridisko pienākumu izpildi un Uzņēmuma tiesību īstenošanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību, pirms datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Personas datu saņēmēji

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nododam personas datus citām personām tikai gadījumos, kad pastāv atbilstošs tiesiskais pamats personas datu nodošanai.

 Jūsu personas datiem atkarībā no personas datu veida pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, grāmatvedības darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tai skaitā mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, nodaļu vadītāji, valdes locekļi,  juristi;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, apsardzes pakalpojumu nodrošinātājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam;
 3. kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos;
 4. atsevišķos gadījumos trešās personas attiecībā uz publicētām fotogrāfijām un video no Uzņēmuma organizētiem pasākumiem.

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm. Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos personas datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā noslēgtais līgums un noteiktu laikposmu pēc tam,

 1. lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības noteikta veida dokumentu glabāšanas termiņiem, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 2. lai nodrošinātu iespēju pierādīt savu saistību izpildi vai prasīt otras puses saistību izpildi, atbilstoši darījuma veidam un normatīvajos aktos noteiktajiem prasījuma noilguma termiņam – 3 vai 10 gadus.

Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim ne ilgāk kā vienu mēnesi vai ilgāk tikai tādā gadījumā, lai nodrošinātu pierādījumus incidenta konstatēšanas gadījumā un atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar Regulu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā:
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKONTO BŪVE”, Emiļa Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00;
 2. iesniedzot iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz Uzņēmuma juridisko adresi: Emila Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010;
 3. iesniedzot iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: sb@skontobuve.lv., parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Ja Jums rodas pretenzijas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms sazināties ar mums, lai risinātu situāciju. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā ir aizskartas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Uzņēmuma privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Šī privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojuma nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā. Uzņēmums ir tiesīgs veikt grozījumu šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Uzņēmuma mājaslapā.