SIA „Skonto Būve” un tā darbinieku politika ir sniegt saviem klientiem – būvniecības un projektu pasūtītājiem plaša spektra kvalitatīvus, standartiem atbilstošus pakalpojumus, lai sekmētu turpmāku SIA „Skonto Būve” tirgus līdera statusa Latvijā nostiprināšanu, saglabājot vadošās pozīcijas nacionāla mēroga infrastruktūras un inženiertehnisko būvju celtniecībā, kā arī darbību ārpus Latvijas paplašināšanu.

Šo principu īstenošanai uzņēmuma kvalitātes politika balstīta uz šādām pamatnostādnēm:

 • klientu (pasūtītāju) vēlmju apzināšana un mūsu pakalpojumu sniegšanas līmeņa paaugstināšana,
 • būvniecības darbu optimizācija un būvniecības procesu izdevumu samazināšana,
 • klientam labvēlīgas cenu politikas veidošana,
 • visu LR normatīvajos aktos, tai skaitā vides, arodveselības un darba drošuma likumdošanā un normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde,
 • personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un personāla vides un darba drošuma apziņas veidošana visos līmeņos katrā darbavietā,
 • ciešu un savstarpēji izdevīgu partnerattiecību veidošana ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem,
 • uzņēmumā izveidotās un ieviestās integrētās kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana.

Ņemot vērā pieaugošās prasības vides aizsardzībā un darba drošībā, par vienu no galvenajiem uzdevumiem SIA ‘’Skonto Būve’’ uzskata nepārtrauktu uzņēmuma vides snieguma un darba drošuma uzlabošanu, lai iespēju robežās samazinātu iespējamos riskus un uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi. Šī principa īstenošanai uzņēmuma vides un darba drošuma politika balstīta uz šādām pamatnostādnēm:

 • iespējamo vides un darba drošuma risku identificēšana un samazināšana darbavietās un pret apkārtējiem iedzīvotājiem,
 • nepieciešamo iekārtu ekspluatācijas noteikumu, darba aizsardzības instrukciju izstrāde, to apgūšana,
 • nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērba un aizsargierīču iegāde un izsniegšana, kā arī to savlaicīga testēšana, remonts, mazgāšana,
 • darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšana,
 • darbinieku vispusīga apmācība drošiem darba paņēmieniem darbā,
 • racionālā resursu izmantošana,
 • atkritumu apsaimniekošana atbilstoši LR likumdošanai.

"